Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van J1 Solutions voor de
verkoop van elektrische fietsen aan Fatbikes4Fun consumenten

(geldig vanaf 1 januari 2020)

 

I.  Inleidende bepalingen

1. 1. Verkoper in het kader van deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) is het bedrijf J1 Solutions, gevestigd op Marishof 109, 3862 ZD Nijkerk. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 69752931 en met BTW ID NL002143113B21 (hierna te noemen “verkoper”).
1. 2. Verkoper is BTW-plichtig.
1. 3. Verkoper heeft geen showroom en verkopen vinden plaats via internet. Aflevering van nieuwe goederen vinden plaats op het adres van de koper in Nederland of ander adres zoals overeengekomen tussen Verkoper en Koper.
1. 4. Koper in deze voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon die een relatie aangaat met de verkoper via een online winkel (hierna te noemen “koper”). De koper gaat een relatie met de verkoper aan door een ingevuld bestelformulier te verzenden of door te bestellen per email..
1. 5. De verkoop vindt plaats via een online bestelformulier dat te vinden is op de website www.fatbikes4fun.nl (hierna te noemen de “Website”) en wordt aangeduid als de “Bestelling” .
1. 6. De verkoper is verkoper van e-bikes van het merk “Fatbikes4Fun”.
1. 7. Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is het Nederlandse recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen J1 Solutions en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Nijkerk kennis, tenzij J1 Solutions er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. .
1. 8. De verkoper kan de tekst van de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de geldigheid van de vorige versie van de voorwaarden.

 

II. Goederen en prijs

2. 1. De door de verkoper te koop aangeboden goederen staan vermeld op de website.
2. 2. De prijzen van de aangeboden goederen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief recyclingkosten.
2. 3. De verkoop van goederen en de prijzen van deze goederen zijn geldig gedurende de periode dat ze op de website worden getoond.
2. 4. De verkoop van goederen op de website is niet bindend en de verkoper is niet verplicht om een koopcontract voor deze goederen af te sluiten.
2. 5. Samen met de aankoopprijs is de koper verplicht de kosten van eventuele verpakking en levering te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. 6. De verkoper kan kortingen van verschillende aard geven op de prijs van de goederen. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd.

 

III. Bestelling

3. 1. De koper heeft de mogelijkheid om de aangeboden goederen op de website te bekijken, te doorzoeken en te bestellen.
3. 2. Koper bestelt de goederen elektronisch door het bestelformulier in te vullen dat op de website is geplaatst.
3. De bestelbon bevat met name informatie over:
(a) de koper, persoonlijke gegevens:
• de voor- en achternaam / bedrijfsnaam in het geval van een rechtspersoon;
• geboortedatum / identificatienummer;
• adres of vestigingsadres in het geval van een koper van een rechtspersoon;
• afleveradres, indien afwijkend van het adres en de goederen niet worden opgehaald door de koper op ons servicepunt;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
(b) bestelde goederen, waarbij de koper de kleur bepaalt van de volgende componenten:
• het frame;
• een tank;
• spatborden;
• banden;
• handgrepen en
• zadels;
(c) Accessoires;
(d) de prijs van de goederen;
(e) de wijze van betaling van de koopprijs van de goederen;
(f) de wijze van aflevering van de bestelde goederen;
(g) kosten in verband met de levering van goederen;
(h) kosten in verband met de betaling van de koopprijs, tenzij dergelijke informatie door de bank van de koper in zijn voorwaarden wordt verstrekt.
3. 4. Voor het versturen van de bestelbon, dient de koper te verklaren dat hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de verkoper, zonder deze bevestiging is het niet mogelijk om het bestelformulier te verzenden. Tegelijkertijd wordt de koper de mogelijkheid geboden om deze algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.
3. 5. Voor het versturen van het bestelformulier, heeft de koper de mogelijkheid het bestelformulier te controleren en de ingevulde gegevens te veranderen.
3. 6. De bestelbon wordt door de koper verzonden door op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken.
3. 7. De bestelbon van de koper, die het volledige bestelformulier bevat, is een geldig en bindend voorstel voor het sluiten van de koopovereenkomst (ook wel de “Bestelling” genoemd).
3. 8. De gegevens op het bestelformulier worden door de Verkoper beschouwd als actueel, correct en waar.

 

IV. Bestelbevestiging

4. 1. Na ontvangst van de bestelling bevestigt de verkoper de bestelling aan de koper in de vorm van een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven door de koper in het bestelformulier.
4. 2. De verkoper is altijd gerechtigd om, afhankelijk van de aard van de orders (bijv. Rekening houdend met de hoeveelheid goederen, de verwachte kosten van het vervoer of bijvoorbeeld waarschijnlijke onjuistheden in namen en adressen van de koper) naar de koper voor extra bevestiging (bijvoorbeeld mondeling,schriftelijk of per telefoon).
4. 3. De koper heeft na bestelling een bedenktijd van 7 dagen en kan binnen deze 7 dagen zijn bestelling annuleren.
4. 4. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te bevestigen.
4. 5. Het koopcontract wordt gesloten wanneer de verkoper de bestelling bevestigt, dwz. wanneer de orderbevestiging dan wel de factuur voor de goederen aan de koper wordt bezorgd.

V. Betalingsvoorwaarden

5. 1. De koper betaald via een bankoverschrijving na ontvangst van de factuur.
5. 2. Doormiddel van de orderbevestiging ontvangt de koper de nodige informatie mbt de aankoop, waaronder de volgende :
(a) de aankoopprijs;
(b) het bedrag van het vervoer als de koper de goederen niet bij het servicepunt ophaalt;
(c) het bedrag van recyclingkosten;
(d) het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde BTW;
(e) het bedrag van de aanbetaling;
(f) het bedrag van de toeslag, en
(g) de bankrekening, inclusief het bestelnummer.
5. 3. Betalingen door overschrijving kunnen worden voldaan naar de rekening van de Verkoper, gegevens van de rekening zijn; ABNAMRO Bank, IBAN NL53 ABNA 0254 1453 29
5. 4. De betaling is voldaan zodra de betaling is bijgeschreven op de rekening van de verkoper.
5. 5. Bij het overschrijven van het factuurbedrag dient de koper het factuurnummer en ordernummer te vermelden bij de betaling zodat het mogelijk is voor de verkoper om de koper te identificeren.
5. 6. De koper is een aanbetaling van 70% van de aankoopprijs inclusief BTW verschuldigd na ontvangst van de orderbevestiging en de factuur. Het factuurbedrag dient binnen 7 te worden voldaan.. Als de aanbetaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is betaald, verloopt de koopovereenkomst automatisch.
5. 7. De koper ontvangt voor levering een factuur voor het restbedrag van de aankoopprijs van 30% inclusief BTW plus de eventuele bezorgkosten dient te worden voldaan voor de ontvangst van de goederen.

VI. Leveringsvoorwaarden – gemeenschappelijke bepalingen

6. 1. De koper kan een van de volgende leveringsmethoden kiezen op de bestelbon:
a) Aflevering op het adres van de koper, dit dient een Nederlands adres te zijn.
b) door levering op een ander adres in Nederland (hierna ook aangeduid als “afleverpunt”).
6. 2. Goederen zijn klaar voor aflevering , maximaal 80 dagen na betaling van het voorschot overeenkomstig artikel V, lid 5. 6. Van deze voorwaarden.
6. 3. De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de goederen gereed zijn voor aflevering. Indien de koper wenst dat de goederen op een andere plaats dan het adres van de koper worden afgeleverd, zal naast een specifieke leveringsdatum ook het andere afleveradres door de partijen worden overeengekomen.
6. 4. Wanneer de goederen worden overhandigd, is de verkoper verplicht om de goederen te tonen.
6. 5. Bij de ontvangst van de goederen is de koper verplicht de goederen te controleren.
6. 6. De koper bevestigt de ontvangst van de goederen door op het begeleidende document te ondertekenen.
6. 7. Goederen kunnen alleen in ontvangst worden genomen door de koper. Mocht de koper zelf niet in staat zijn de goederen in ontvangst te nemen en te controleren kan hij hiervoor iemand machtigen. Bij aflevering dient de gemachtigde een kopie van de factuur te tonen en een getekende machtiging van de koper dat de gemachtigde de goederen in ontvangst mag nemen. De koper heeft na ontvangst en controle van de gemachtigde geen recht meer om terug te komen op de aflevering of eventuele schadevergoeding die te maken heeft met de levering van de goederen.
6. 8. De overdracht van de aansprakelijkheid op beschadiging aan de goederen vindt plaats op het moment dat de goederen worden geaccepteerd door de koper of gemachtigde van de koper.
6. 9. Het eigendomsrecht van de koper op de goederen begint op het moment van volledige betaling van de koopprijs.
6. 10. Goederen worden niet in een pakket verzonden.
6. 11. Gezien het feit dat bepaalde goederen worden geleverd op basis van een bestelling waarin de koper de uitrusting en de kleur van de componenten bepaalt, worden pepaalde naar wens van de koper geproduceerd..
6. 12. Samen met de goederen ontvangt de koper de gebruiksaanwijzing of kan deze downloaden van onze website www.fatbikes4fun.nl
6. 13. De koper dient de goederen binnen 10 dagen na kennisgeving van de gereedheid van de goederen af te halen of de levering op zijn adres in ontvangst te nemen. Als de koper de in overeengekomen leveringsdatum volgens artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden niet in acht neemt veroorzaakt de koper een vertraging van de levering van de bestelde goederen.
6. 14. Indien de koper vertraging veroorzaakt van de levering van de bestelde goederen:
a) vraagt de verkoper hem / haar de goederen over te nemen binnen een extra termijn van 10 dagen;
b) de verkoper kan de koper een opslagvergoeding van € 2,00 inclusief BTW in rekening brengen voor elke dag van vertraging tot de levering van de goederen.
6. 15. Indien de koper de bestelde goederen niet binnen de in het vorige lid genoemde extra termijn ophaalt of in ontvangst neemt, is de verkoper gerechtigd de goederen op passende wijze te verkopen voor rekening van de koper (hierna “detailverkoop” genoemd).
6. 16. Nadat de verkoop heeft plaatsgevonden, betaalt de oorspronkelijke koper de kosten die gemaakt zijn voor de verkoop, het eventuele verschil in de verkoopprijs en de opslagkosten.

VII. Leveringsvoorwaarden – levering aan het afleverpunt

7. 1. Afleverpunt betekent het postadres dat door de koper is opgegeven bij het bestellen op het bestelformulier.
7. 2. In het geval dat de levering van goederen plaats vindt op het adres dat door de koper is opgegeven bij de bestelling van de goederen, verbindt de Koper zich ertoe om aan de verkoper de transportkosten van € 85,00 inclusief BTW te betalen. Informatie over dit bedrag van de verzendkosten wordt door de verkoper aan de koper vermeldt op de orderbevestiging.
7. 3. Indien de verkoper de goederen, zonder dat de koper hiervoor een goede reden heeft, meerdere keren moet aanbieden op het adres van de koper is de koper verplicht de kosten te betalen die verband houden met de herhaalde levering van de goederen.
7. 4. De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen binnen Nederland.

VIII. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8. 1. De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, inclusief de garantie van de verkoper, worden bepaald door de relevante algemeen bindende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek en de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.
8. 2. De verkoper is aansprakelijk jegens de koper dat de goederen in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. De goederen zijn vrij van gebreken, dit houdt in dat de verkochte goederen de kwaliteit en eigenschappen hebben zoals vereist door het contract met de verkoper, fabrikant of een vertegenwoordiger, of op basis van hun reclame verwacht, of de kwaliteit en de eigenschappen bezitten die van dezelfde soort die voldoet en komt overeen met het doel dat de verkoper aangeeft voor het gebruik van het artikel of waarvoor de goederen gewoonlijk worden gebruikt. Het feit dat de koper andere goederen heeft geleverd dan besteld of dat de goederen in een andere dan de bestelde hoeveelheid aan de koper zijn geleverd, wordt ook als een gebrek beschouwd.
8. 3. Als de goederen defect zijn, kan de koper worden aangeboden de goederen te vervangen. Echter als het defecte onderdeel deel uitmaakt van een groter geheel zal de koper worden aangeboden alleen het defecte onderdeel te vervangen
8. 4. De garantieperiode is 24 maanden na ontvangst van de goederen, ook op de afzonderlijke onderdelen.
8. 5. De garantie dekt niet:
(a) de slijtage veroorzaakt door normaal gebruik;
(b) gebreken als gevolg van verkeerd gebruik;
(c) defecten veroorzaakt door ongeoorloofde tussenkomst van de koper of derde persoon;
(d) defecten veroorzaakt door mechanische schade;
(e) gebreken veroorzaakt door natuurrampen (bijv. water, vuur, bliksem) door andere externe invloeden en overmacht.
8. 6. Koper doet per email of schriftelijk een aanvraag voor garantie met daarin een omschrijving bij de verkoper. Bij de garantie aanvraag van de koper dient hij een kopie van de factuur van de goederen bij te sluiten.
8. 7. Verkoper zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag voor garantie de koper per email of schriftelijk meedelen of de garantieaanvraag zal worden geaccepteerd. Indien de aanvraag wordt geaccepteerd zal met de koper een afspraak worden gemaakt over het versturen van de goederen naar de verkoper of zal een afspraak worden gemaakt op het adres van de koper om de garantiewerkzaamheden uit te voeren. Als de garantieaanvraag niet wordt geaccepteerd zal de verkoper de koper meedelen waarom het artikel niet in aanmerking komt voor garantie.
8. 8. De koper is verplicht de geclaimde goederen compleet terug te sturen zoals deze werden ontvangen van de verkoper, met inbegrip van alle onderdelen, evenals alle gebruiksaanwijzingen.
8. 9. De verkoper erkent de garantie niet voor goederen die beschadigd zijn door de verzending van de koper in ongeschikte verpakkingen, of schade veroorzaakt door de vervoerder
8. 10. De koper betaalt het transport van de geclaimde goederen. Als de garantieclaim wordt erkend, vergoedt de verkoper de koper voor de kosten van het transport van de geclaimde goederen. Dit geldt niet voor het transport van complete e-bikes, deze worden na acceptatie van de garantieclaim door de verkoper opgehaald bij de koper..
8. 11. Na ontvangst van de klacht en de goederen, wordt er zo snel mogelijk, maximaal tot 30 dagen na ontvangst, begonnen met de afhandeling van de garantieclaim en zal de koper worden geïnformeerd over de status van de garantieclaim.
8. 12. Koper kan meer informatie krijgen over de status van de claim door de verkoper daarnaar te vragen via email.
8. 13. Als de claim gegrond wordt bevonden, zal de verkoper de e-bike repareren bij de koper of zal een gerepareerde e-bike bezorgen bij de koper, overige goederen worden naar de koper per post verstuurd.

IX. Annulering van de Koopovereenkomst

9. 1. Goederen, met uitzondering van accessoires en onze basis modellen, zijn goederen die zijn aangepast aan de wens van de koper zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek art. 230p f1
9. 2. De koper erkent dat het artikel dat is gefabriceerd naar zijn speciale wensen en specificaties, na de bedenktermijn, niet meer kan worden geannuleerd en dient te worden afgenomen.
9. 4. Voor alle andere modellen en accessoires die zijn besteld in de webshop heeft de koper na levering een bedenktermijn van maximaal 14 dagen. Voor goederen die zijn geleverd binnen 14 dagen na bestelling dient de koper een verzoek voor retournering van de goederen in per e-mail.
9. 5 Goederen moeten onbeschadigd en ongebruikt aan de verkoper worden geretourneerd, inclusief alle onderdelen van de goederen, evenals eventuele handleidingen. Goederen die onder rembours naar de verkoper worden verzonden worden niet geaccepteerd.
9. 6. Na het retourneren en ontvangst van de artikelen in goede staat wordt het aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten uiterlijk 30 dagen na ontvangst teruggestort op de opgegeven rekening van de koper.

X. Gemeenschappelijke en slotbepalingen

10. 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020.
10. 2. De tekst van de zakelijke voorwaarden kan door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de geldigheidsperiode van de vorige versie van de algemene voorwaarden.
10. 3. De huidige versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar op www.fatbikes4fun.nl..
10. 4. Het koopcontract wordt door de verkoper opgeslagen voor succesvolle uitvoering en is niet toegankelijk voor derden. De Aankoopovereenkomst wordt aan de Koper verstrekt in een vorm die archivering en reproductie mogelijk maakt. Informatie over de afzonderlijke technische stappen die leiden tot het afsluiten van het koopcontract is te zien in het bestelproces op de website van de verkoper en de koper heeft de mogelijkheid om het te controleren en, indien nodig, te repareren voordat hij de bestelling indient.
10. 5. Deze Algemene Voorwaarden worden weergegeven op de website van www.fatbikes4fun.nl en mogen dus door kopers worden gearchiveerd en gereproduceerd.
10. 6. De Koper erkent dat de software en andere componenten die deel uitmaken van de website van de website van de Verkoper (inclusief foto’s van de aangeboden goederen) auteursrechtelijk beschermd zijn.
10. 7. Het koopcontract wordt gesloten in de Nederlandse taal.
10. 8. Bepalingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden kunnen worden onderhandeld in het koopcontract. Afwijkende regelingen in het verkoopcontract hebben voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
10. 9. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het verkoopcontract.

Nijkerk, 01 januari 2020
J1 Solutions